SchuldHulpMaatje Bunschoten
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. 

Onze organisatie

Naam: Stichting met elkaar Bunschoten

Ook genoemd: SchuldHulpMaatje Bunschoten

ANBI: De Stichting met elkaar Bunschoten heeft ANBI status

RSIN: 862700905

KvK: 83037195

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: J. de Graaf (Jan)
 • Secretaris: Vacant
 • Penningmeester: J.R. Koelewijn (Jan-Robert)
 • Bestuurder: F.J. Dijkhuizen (Frans)
 • Bestuurder: H. van Twillert - Heinen (Heidy)

Coördinatoren:

 • Henk van Soeren
 • Henry Wieldraaijer
 • Annemieke Vermeer

Onze coördinatoren begeleiden de Maatjes, koppelen hulpvragers aan Maatjes en onderhouden het contact met verwijzers en andere belangrijke samenwerkings-partners. Onze coordinatoren zijn telefonisch bereikbaar op 06-43547009 en per email via contact@shmbunschoten.nl

Beleid

De stichting heeft als algemeen doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en praktische ondersteuning in het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilligers en het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening. Vanuit deze doelen richt de stichting zich op mensen in drie (3) mogelijke fases van Schuldenproblematiek:

1. de preventieve fase, waarbij hoge schulden voorkomen kunnen worden;

2. de schuldhulpfase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en een 'schuldhulpmaatje' als steuntje in de rug kan dienen;

3. de nazorgfase waardoor terugval voorkomen kan worden.

Beloningsbeleid

Alles is vanuit vrijwilligersoogpunt.

Ons doel

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

De visie van SchuldHulpMaatje

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Samen lukt ‘t …

De missie van SchuldHulpMaatje

 • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
 • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
 • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
 • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood
 • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals

Samenwerking binnen de (schuld)hulpverlening

SchuldHulpMaatje Bunschoten is een onafhankelijke stichting. Dat betekent echter niet dat we niet samenwerken met (lokale) professionele partijen op het gebied van (schuld)hulpverlening. We werken onder andere samen met De Boei waar we gebruik kunnen maken van een spreekkamer. Vanuit De Boei worden onze coördinatoren een aantal uur per week ondersteund door Annemieke Vermeer. Er wordt ook samengewerkt met De Genadebank, Plangroep en diaconieën van de aangesloten kerken. We vormen met elkaar een netwerk  om hulpbehoevenden op een goede, gecoördineerde manier te helpen. Eventuele doorverwijzingen naar de ketenpartners gebeurt alleen na expliciete toestemming van de hulpvrager.

De kernwaarden van SchuldHulpMaatje

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander.

De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt:

Onze waarden

 • Respectvol
 • Eerlijk
 • Echt
 • Rechtvaardig
 • Ondersteunend
 • Deskundig
 • Positief

Onze basishouding

 • Ik (ver)oordeel niet
 • Ik ben liefdevol
 • Ik ben bewogen
 • Ik ben trouw en geduldig
 • Ik ben er voor mensen in moeilijkheden en bid
 • Ik kom op voor het recht
 • Ik help en getuig daardoor


Ontstaansgeschiedenis

SchuldHulpMaatje Bunschoten (formeel: Stichting met elkaar Bunschoten) is een initiatief van de Boei Sociaal Werk Bunschoten, SchuldHulpMaatje Nederland en de lokale kerken in Bunschoten-Spakenburg. De kwartiermaker van De Boei  heeft na een uitgebreide voorbereiding en inventarisatie meerdere kerken in Bunschoten bereid gevonden de opstart van SchuldHulpMaatje Bunschoten op zich te nemen. 

Deze kerken hebben een intentieverklaring ondertekend en zich op deze manier verbonden aan SchuldHulpMaatje Bunschoten. Vanuit de kerken zijn mensen bereid gevonden in een werkgroep plaats te nemen. Doel van deze werkgroep was de voorbereidende handelingen te treffen om uiteindelijk tot de oprichting van Stichting met Elkaar Bunschoten te komen en een lokale afdeling van SchuldHulpMaatje operationeel te krijgen.

Tevens heeft de afvaardiging van kerken in de werkgroep het beleidsplan en de meerjarenbegroting opgesteld. De meeste leden van de werkgroep hebben nadat de oprichting van de stichting formeel rond is gekomen, plaatsgenomen in het (voorlopige) bestuur.

De officiële oprichtingsdatum van de stichting is 31 mei 2021. Na een gedegen
voorbereidingstijd een bijzonder moment!
Vanaf deze  oprichtingsdatum is SchuldHulpMaatje Bunschoten een onafhankelijke stichting. Maar, zoals hierboven al eerder beschreven, werken we samen in een netwerk van (professionele) hulpverleners.